Druhý cizí jazyk

Od  letošního roku probíhá na druhém stupni naši školy výuka druhého cizího jazyka .Žáci si mohli vybrat : jazyk německý nebo jazyk ruský. Ruština se vyučuje v 7. a 8. ročnících. Dotace pro 7.ročník dvě hodiny týdně, pro 8.ročník –tři.
Výhodou ruštiny je samozřejmě podobnost slov i výrazů , protože je to slovanský jazyk a již teď někteří z žáků mají výbornou výslovnost. Také výuka jazyka rodilým mluvčím již na základní škole je pro žáky velmi prospěšná. Žáci se seznamuji s kulturou a reáliemi  Ruska a rusky mluvicích zemí. Zatím nám azbuka dělá problémy , ale věřím , že to zdárně překonáme. 