Dotační projekty, které škola v posledním období zvládla, nyní realizuje, nebo připravuje.

Šablony I - OP JAK

Cílem dalšího projektu z řady tzv. "Šablon" je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Získali jsme peníze na hodiny inovativního vzdělávání našich žáků, DVPP pedagogů, školení pro sborovnu i možnosti získat zkušenosti na jiných školách.

Úprava školní zahrady za přispění SFŽP

Díky podpoře SFŽP vzniklo v letech 2020 - 2022 ve školní zahradě mnoho nových prvků v celkové hodnotě cca 500 000 Kč - jezírko, venkovní učebna, interaktivní dřevěné prvky, vyvýšené záhony, chovatelský koutek se slepicemi, kompostér, kladinová lavička s metrickými mírami a další. Úpravou stávající zahrady získala naše škola podnětné prostředí pro badatelské, činnostní a zážitkové učení. Podpoříme pobyt žáků venku i jejich vztah k přírodě, posílíme vzájemné vztahy mezi dětmi a pedagogy. Zahrada obsahuje nejen výukové a didaktické prvky, ale je také vhodným prostředím pro relaxaci a volnou hru v rámci neformálního vzdělávání (školní družina a klub). 

Podpora digitalizace škol

V rámci Národního plánu obnovy získala již v roce 2020 naše škola prostředky na posílení oblasti digitalizace a digitálních kompetencí - nejprve pro zajištění realizace online výuky (vybavení pedagogů přenosnými IT zařízeními), v roce 2022 pak následovala další finanční podpora. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Násteroje pro oživení a odolnost. Metodická i finanční podpora pokračuje i v roce 2023 a bude směřovat primárně do dvou stěžejních oblastí: a) na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Věříme, že získané finanční prostředky nám pomohou nejen s dalším rozvojem ICT kompetencí našich žáků, ale také povedou k větší atraktivitě výuky jako celku. 

Projekt rekonstrukce školního sportoviště

Nejnovějším projektem, do kterého jsme se pustili je rekonstrukce školního sportoviště. V srpnu 2022 se podařilo dokončit kompletní projekt a nyní jsme ve fázi snahy o získání dotačních peněz. Rozsah oprav přesahuje 6 000 000 Kč a my pevně věříme, že se podaří dát do nového kabátu i tuto část našich prostor.

Projekt rekonstrukce školní tělocvičny

Po zpracování žádosti a naší úspěšné snaze získat dotační peníze na modernizaci tělocvičny jsme se do toho letos skutečně pustili. Hotovo by mělo být na konci září 2022 a rozsah prací bude nakonec přes 3 000 000 Kč. Součástí prací je kompletní výměna parketové podlahy za modernější a hlavně vhodnější gumovou, nová elektroinstalace, obložení, kryty na radiátorech, dveře a spousta dalšího.

Projekt Přírodní zahrady

Hezkým projektem, který v současnosti škola realizuje, je tvorba přírodní zahrady na pozemku školy. Na tento projekt máme z Ministerstva životního prostředí přiklepnuto 600 000,- Kč. Chtěli jsme, aby se na pracích při její přípravě podíleli také žáci, ale uzavření škol nám tento náš plán malinko zkomplikovalo. Pevně ale věříme, že na jaro už bude vše ve standardním režimu a my společně vytvoříme příjemné pohodové místo, které bude pro všechny další výukovou alternativou.

Rekontrukce odborných učeben - etapa II

Již v průběhu dokončování první etapy se objevila možnost získat finance na druhou etapu modernizace dalších odborných učeben, tentokrát z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z jejich integrovaného regionálního operačního programu - IROP. Po trochu složitějším jednání a nastavování dotační žádosti, se nakonec podařilo získat cca 2 500 000 Kč na modernizaci učebny výtvarné výchovy a učebny cizích jazyků. V průběhu července a srpna 2020 byly provedeny stavební práce a v prvních podzimních měsících byl nainstalován potřebný nábytek a moderní interaktivní tabule. Součástí této dotace jsou také nové učební pomůcky za zhruba 500 000 Kč.

Rekontrukce odborných učeben - etapa I

V roce 2019 se škole podařilo získat dotaci z Ministerstva financí ČR a od nového roku 2020 jsme začali naplno využívat nově modernizované odborné učebny, které naše škola opravdu potřebovala. Náklady na celou akci tuto akci nakonec vyšplhaly na zhruba 6 000 000 Kč. Díky těmto finančním prostředkům se podařilo opravit čtyři odborné učebny fyziky s chemií, přírodopisu, zeměpisu a cvičné kuchyňky. 

Lesní klub vrabčáka Ondráša

V rámci projektu podpořeného Zlínským krajem jsme pro děti školního klubu pořídili mnoho přírodovědných a badatelských pomůcek v hodnotě téměř 57 000 Kč. Klubáci s paní vychovatelkou Zdenkou Polanskou tak mohou využívat při zkoumání přírody nové lupy, mikroskopy, síťky pro lov drobných živočichů, pexesa, určovací klíče a leporela. Věříme, že je tyto aktivity budou bavit a obohatí své přírodovědné znalosti o mnohé nové informace.

Podpora vybavení dílen na základních školách

Kromě těchto dvou velkých akcí se nám v roce 2020 podařilo získat dotaci 150 000 Kč od Zlínského kraje z programu Podpory vybavení dílen na základních školách, za kterou se do školní dílny zakoupily nové stroje a nářadí pro žáky.

Šablony II

Cílem projektu, který končí 31.7. 2021. je podpořit MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování.

Podpora společného vzdělávání o Personální podpora (školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva) o Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
Podpora nových metod ve výuce
Spolupráce s rodiči a veřejností

Projekt APIV

Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Ovoce do škol

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Mléko do škol

Cílem tohoto projektu je, stejně jako u Ovoce do škol, podpora zdravé výživy ve školách. Žáci dostávají dvakrát měsíčně zdarma mléka, nebo sýry od lokálních výrobců.

Štítky: