Informace pro rodiče o nástupu žáků a provozu školy od 10. května 2021

Od pondělí 10. května 2021 se do školy začnou postupně vracet žáci druhého stupně. Dle nařízení MŠMT s cílem minimalizovat riziko přenosu onemocnění Covid-19 nastoupí na tzv. rotační výuku, a to v tomto pořadí: 

• liché týdny (od 10. května 2021 a dál pak vždy po 14 dnech) žáci 8. A, 8. B a 9. třídy

• sudé týdny (od 17. května 2021 a opět dál pak vždy po 14 dnech) žáci 6. A, 6. B, 7. A a 7. B

• první stupeň pokračuje v rotační výuce beze změn

• distanční výuka pro třídy, které nejsou ve škole, bude probíhat dle zaběhlých pravidel včetně rozvrhu videokonferencí, ten průběžně raději sledujte na školním webu, z organizačních důvodů může docházet k drobným změnám

• střídání podle týdnů bude takto pokračovat do odvolání nebo změny režimu škol

Obě formy vzdělávání, prezenční i distanční, jsou pro žáky povinné.

 Pravidla provozu základních škol od pondělí 10. května 2021

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nijak neslučují ani neprolínají, a to ani během přestávek. 

Zaměstnanci školy mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátory, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku – vybavte proto děti minimálně 2 rouškami a sáčkem pro jejich odkládání.

Dezinfekce rukou se řídí stejnými pravidly jako od začátku školního roku – je nutné si vydezinfikovat ruce ihned po příchodu do školy, po použití toalety a při vstupu do učebny. Následně pak každý zaměstnanec a žák dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. 

Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné a intenzivní větrání učeben a ostatních vnitřních prostor během přestávek i v průběhu vyučovacích hodin.

Do tříd na první hodinu žáky ze šaten budou odvádět vyučující. Během přestávek budou žáci ve svých třídách (kromě odchodu na toaletu), do odborných učeben se budou přesouvat na začátku hodiny spolu s příslušným vyučujícím. Tyto učebny budou během přestávky před nástupem další třídy vyvětrány a lavice vydezinfikovány.

Povoleny jsou sportovní činnosti ve venkovním prostředí, proto budou hodiny tělesné výchovy a sportovních her za příznivého počasí přesunuty ven. Žáci při těchto hodinách nemusí nosit ochranu dýchacích cest. 

Testování žáků 

Účast žáků na prezenčním vzdělávání je podmíněna jejich testováním. Pokud se žák z důvodu neúčasti na testování neúčastní prezenční výuky, škola postupuje jako u jiné běžné omluvené absence a nemá povinnost zajistit tomuto žákovi distanční vzdělávání.

Testování žáků prvního stupně bude probíhat 1x týdně (první hodinu v pondělí), u žáků druhého stupně pak pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Bude prováděno vždy první vyučovací hodinu. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje v rozvrhu testování s ostatními.

Testování bude prováděno tzv. samoodběrem z přední části nosu, při němž není nutná asistence zdravotnického personálu. Dohled nad žáky bude při testování vykonávat určená osoba (např. pedagog), která také zaznamená výsledky provedených testů. Další informace k testování najdete zde.

V případě pozitivního výsledku bude žák izolován v samostatné místnosti a škola informuje jeho zákonného zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje lékaře, který žáka odešle na PCR test. Po předložení potvrzení o negativním PCR testu (nebo po proběhnutí doby povinné izolace také s potvrzením vydaným lékařem) se žák může vrátit k prezenční výuce. 

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a zároveň od jejich prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní: tato skutečnost musí být prokazatelně doložena potvrzením od lékaře. Stejně tak se neprovádí testování u osob s certifikátem o prodělaném očkování, kdy od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo minimálně 14 dní.

Pokud se pozitivní test vyskytne u žáka v jiný než první den v týdnu, vztahuje se uvedený postup s izolací, kontaktováním zákonných zástupců a odchodem ze školy na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci předchozích dvou dnů. Pokud pozitivně testovaný žák doloží potvrzení o negativním PCR testu, škola pak informuje všechny zúčastněné o možnosti návratu k prezenční výuce.

V případě, že je pozitivně testován pedagog v jiný než první den výuky, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních dvou dnech.

Příznaky infekčního onemocnění

Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků i zaměstnance, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění u žáka je škola povinna umístit žáka do izolované místnosti a informovat zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Pokud žák trpí chronickým onemocněním s příznaky podobnými infekci (např. alergie), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě potvrzení od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Stravování ve školní jídelně

Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně. Na týden, kdy jsou žáci přítomni ve škole, jsou také automaticky přihlášeni ke stravování. Při příchodu do jídelny si žáci vydezinfikují ruce, není umožněn samoobslužný výdej (nápoje, saláty...). Z důvodu minimalizace kontaktů mezi jednotlivými skupinami žáků u oběda společně sedí žáci pouze jedné třídy, kromě konzumace stravy je nutné nosit roušku i ve školní jídelně.

Prezenční výuka a její organizační změny

Změny v rozvrhu hodin jednotlivých tříd budou minimální a budou nastaveny z organizačních důvodů. Žáci o nich budou informováni v den návratu do školy. 

Nepovinné předměty a kroužky

Veškeré kroužky a nepovinné předměty (do kterých chodí žáci z více tříd) se až do odvolání ruší, je umožněn provoz římskokatolického náboženství (po jednotlivých třídách), doučování a některých klubů (žáci budou informováni příslušnými vyučujícími). 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní číslo +420 732 723 756.